Ogólny regulamin handlowy

§1 Postanowienia podstawowe

(1) Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca (MobielWerkt B.V.).

(2) Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierane są ze Sklepem Internetowym jako dostawcą (MobielWerkt B.V.) za pośrednictwem strony internetowej www.gomibo.pl. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie, w razie potrzeby, własnych warunków.

(3) "Konsumentem" w rozumieniu poniższych zasad jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną, której, w przeważającym stopniu, nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej. Termin "Przedsiębiorca" odnosi się do każdej osoby fizycznej, osoby prawnej lub prawnie odpowiedzialnej spółki osobowej, która zawiera transakcję prawną w ramach swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej. Obie te definicje obejmuje się poniżej wspólnym terminem "Klienta".

§ 2 Zawarcie umowy

(1)Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów.

(2) Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów pod własną nazwą w imieniu innych, tzn. na rzecz podmiotu zewnętrznego, który jest właścicielem danego produktu. W tym zakresie Sklep Internetowy odgrywa rolę częściowego lub całkowitego przedstawiciela ds. prowizji. Mimo to jest kontrahentem, któremu przysługują wszystkie prawa i który podlega wszystkim obowiązkom.

(3) Umieszczając dany produkt na swojej stronie internetowej, Sklep Internetowy składa Klientowi wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(4) Umowa kupna-sprzedaży odbywa się za pośrednictwem systemu koszyka internetowego w następujący sposób:

Produkty przeznaczone do zakupu są przenoszone do "koszyka". Koszyk można wybrać za pomocą odpowiednich przycisków na pasku nawigacyjnym i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony "Do kasy" i wprowadzeniu wymaganych danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, wszystkie informacje o zamówieniu są ponownie wyświetlane na stronie podsumowania zamówienia.
Jeśli Klient wybrał jeden z systemów płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) do zainicjowania płatności, zostanie przekierowany do strony Sklepu Internetowego podsumowującej zamówienie lub na stronę internetową operatora płatności natychmiastowych.
Jeśli Klient został przekierowany do systemu płatności natychmiastowych, powinien wybrać i wprowadzić odpowiednie dane. Nastąpi powrót do strony podsumowania zamówienia w Sklepie Internetowym.
Przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić wszystkie dane, zmienić je (co można również zrobić za pomocą funkcji "Powrót" w przeglądarce internetowej) lub anulować transakcję zakupu.
Klikając przycisk "Kupuję" w celu złożenia zamówienia, Klient deklaruje przyjęcie zamówienia w sposób prawnie wiążący, przez co dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

(5) Klient nie jest związany swoimi zapytaniami dotyczącymi stworzenia oferty, które zostały przekazane Sklepowi Internetowemu. Sklep Internetowy przekazuje Klientowi wiążącą ofertę w formie dokumentowej (np. pocztą elektroniczną), którą może on zaakceptować w ciągu 5 dni.

(6) Realizacja zamówienia i przesłanie wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób częściowo zautomatyzowany. W związku z tym Klient musi upewnić się, że podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy i że zagwarantowane jest otrzymanie odpowiednich wiadomości e-mail. W szczególności powinien się upewnić, że odpowiednie wiadomości e-mail nie są blokowane przez filtr SPAM.

§ 3 Czas trwania umowy / Rezygnacja z umowy

(1) Umowa zawierana przez Sklep Internetowy i Klienta podlega ustalonemu okresowi obowiązywania. Jeśli umowa nie zostanie anulowana przez jedną ze stron w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) na 3 tygodnie przed jej wygaśnięciem (o ile dana oferta nie jest powiązana z innym terminem), zostanie ona przedłużona o uzgodniony podstawowy okres obowiązywania. Jeśli jednak podstawowy okres obowiązywania umowy jest dłuższy niż rok, umowa zostaje przedłużona tylko o jeden rok.

(2) Nie ma to wpływu na prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu.

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie praw własności

(1) Z prawa zatrzymania Klient może skorzystać tylko wtedy, roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego, co dotyczące ich przedmioty.

(2) Towary pozostają własnością Sklepu Internetowego do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

(3)Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, obowiązują go również następujące warunki:

a) Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo własności towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających z bieżących stosunków handlowych. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu ani przewłaszczenia na zabezpieczenie przed zmianą właściciela tych towarów.

b) Przedsiębiorca ma prawo odsprzedać towary w ramach transakcji przeprowadzanej na zwykłych warunkach. W związku z tym Przedsiębiorca niniejszym ceduje na Sklep Internetowy wszelkie roszczenia w wysokości kwoty rozliczenia, które przysługują Przedsiębiorcy w wyniku operacji odsprzedaży, a Sklep Internetowy akceptuje tę cesję. Ponadto Przedsiębiorca upoważniony jest do pobrania przedmiotowej należności. Jeżeli jednak Przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w sposób uporządkowany, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do samodzielnego dochodzenia roszczeń.

c) W sytuacji łączenia i scalania towarów podlegających zastrzeżeniu własności, Sklep Internetowy nabywa współwłasność nowo powstałego przedmiotu. Współwłasność ta odpowiada stosunkowi, jaki istnieje między zaksięgowaną wartością towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności a wartością pozostałych elementów, obowiązującą w momencie przetwarzania.

d) W przypadku zgłoszenia takiego żądania Sklep Internetowy jest zobowiązany do zwolnienia należnych mu zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza zabezpieczaną wierzytelność o więcej niż 10%. Sklep Internetowy zachowuje odpowiedzialność za wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione.

§ 5 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) Roszczenia z tytułu wad są wykluczone w przypadku przedmiotów nowych lub z outletu, jeżeli wada wystąpi po dwóch latach od dostarczenia przedmiotu. Jeśli wada wystąpi w ciągu dwóch lat od dostarczenia przedmiotu, roszczeń z tytułu wad można dochodzić zgodnie z ustawowym terminem przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostarczenia przedmiotu. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania:

 • do szkód zawinionych przez Sklep Internetowy, połączonych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub zdrowia oraz do innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
 • do wad ukrytych umyślnie przez Sklep Internetowy lub przyjętej przez Sklep Internetowy dłuższej gwarancji jakości towarów.

(3) Sklep Internetowy zapewnia ustawowy minimalny okres gwarancji wynoszący dwa lata, jeśli stan przedmiotu nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem. Oznacza to, że w przypadku usterek lub wad produktu, które objęte są warunkami gwarancji producenta, możliwe jest bezpłatne rozwiązanie problemu w okresie do dwóch lat od daty dostawy. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zaproponowania odpowiedniego rozwiązania poprzez naprawę towaru lub dostarczenie towaru zastępczego. Tylko w przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest niewspółmierna do wartości produktu, niemożliwa, lub nie może być dokonana w rozsądnym terminie, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub rozwiązania umowy sprzedaży.

(4) Klient proszony jest o niezwłoczne sprawdzenie produktu pod kątem kompletności zestawu, widocznych wad i uszkodzeń transportowych zaraz po jego dostarczeniu oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu Internetowego i firmy spedycyjnej na piśmie o swoich skargach. Nawet jeśli Klient nie zastosuje się do tej prośby, nie będzie to miało wpływu na jego prawne roszczenia gwarancyjne.

(5) Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, w odniesieniu do powyższych przepisów gwarancyjnych obowiązuje następująca różnica:

a) Przyjmuje się, że dane dostarczone przez Sklep Internetowy oraz opis produktu dostarczony przez producenta są jedynymi elementami, które reprezentują właściwości i stan danego produktu. Inne reklamy, informacje i oświadczenia wydane przez producenta nie są uważane za reprezentatywne dla właściwości i stanu danego produktu.

b) Jeśli towary okażą się wadliwe, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ich naprawy lub dostarczenia zamienników. Jeśli wada nie zostanie usunięta, Przedsiębiorca może zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy według własnego uznania. Przez niemożliwość usunięcia wady rozumie się nieudaną drugą próbę, chyba że okoliczności świadczą inaczej, w szczególności ze względu na charakter przedmiotu i/lub wady lub inne warunki. W przypadku naprawy Sklep Internetowy nie ponosi dodatkowych kosztów, które wynikają z transportu przedmiotu w inne miejsce niż miejsce spełnienia świadczenia (wybrany serwis naprawczy), o ile transport ten nie jest zgodny z celem świadczenia dotyczącym przedmiotu.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od momentu dostarczenia produktu. Skrócenie terminu nie ma zastosowania:

 • do szkód zawinionych przez Sklep Internetowy, połączonych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub zdrowia oraz do innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
 • do wad ukrytych umyślnie przez Sklep Internetowy lub przyjętej przez Sklep Internetowy dłuższej gwarancji jakości towarów;
 • do towarów, które zostały użyte w budynku zgodnie z instrukcją normalnego użytkowania i których wady zostały spowodowane przez to użytkowanie;
 • w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które przysługują Przedsiębiorcy w związku z uprawnieniami gwarancyjnymi.

§ 6 Wybór prawa, miejsca wykonania, jurysdykcji

(1) Moc wiążącą ma prawo polskie. Ten wybór prawa ma zastosowanie do Klientów tylko wtedy, gdy nie powoduje utraty ochrony gwarantowanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania danego Klienta (zasada o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść konsumenta).

(2)W przypadku czynności i umów prawnych dotyczących nie Konsumenta, a Przedsiębiorcy, osoby prawnej prawa publicznego lub funduszu instytucjonalnego prawa publicznego, obowiązauje jurysdykcja wynikająca z umiejscowienia siedziby Sklepu Internetowego, która jest również miejscem wykonania wszystkich usług wynikających z istniejących ze Sklepem Internetowym stosunków handlowych. Ten sam warunek dotyczy sytuacji, w których Klient nie jest związany z ogólnym miejscem jurysdykcji w Polsce lub Unii Europejskiej, a także sytuacji, w których miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie wszczęcia postępowania. Nie ma to wpływu na możliwość zwrócenia się do sądu w innym miejscu jurysdykcji.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów są jawnie nieobowiązujące.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

(1) Konsument może odstąpić od umowy związanej z zakupem produktu w ciągu 31-dniowego okresu do namysłu bez podania przyczyn. Sklep Internetowy może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania tego powodu (powodów).
Wspomniany okres namysłu rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną wcześniej przez konsumenta i niebędącą przewoźnikiem, lub:

 • jeżeli konsument zamówił wiele produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt (Sklep Internetowy może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia na wiele produktów o różnym czasie dostawy);
 • jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
 • w przypadku umów dotyczących regularnego dostarczania produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt.

(2) Jeżeli Sklep Internetowy nie przekazał Konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres do namysłu upływa po dwunastu miesiącach od zakończenia pierwotnego okresu do namysłu. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu do namysłu, okres do namysłu upływa 31 dni po otrzymaniu przez konsumenta tych informacji.

(3) W okresie namysłu Konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje on lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Konsument może obsługiwać i sprawdzać produkt tylko w taki sposób, w jaki byłoby mu to dozwolone w sklepie. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza powyższe ramy. Konsument nie odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli Sklep Internetowy nie udzielił mu przed zawarciem umowy lub w chwili jej zawierania wszystkich wymaganych przez prawo informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy.

(4) Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinfromowania Sklepu Internetowego w terminie do namysłu za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik 1) lub w inny jednoznaczny sposób. Jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, konsument zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie ze zrozumiałymi w zaistniałej sytuacji i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez Sklep Internetowy. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

II. Informacje dla Klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

MobielWerkt B.V.
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Niderlandy
Telefon: +48 22 1048695
E-mail: info@gomibo.pl

Numer rejestracyjny w Niderlandzkiej Izbie Handlowej: 02093714
Numer identyfikacyjny VAT: PL5263305320
Numer konta: ING Bank, 5726296 w Groningen
IBAN: NL12INGB0005726296
BIC: INGBNL2A

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz opcje korekty są wykonywane zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" zawartymi w Ogólnym Regulaminie Handlowym (część I).

3. Język umowy, zapisywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język angielski.

3.2. Sklep Internetowy nie zachowuje wszystkich załączników do umowy. Przed wysłaniem zamówienia, za pośrednictwem systemu koszyka internetowego, dane dotyczące umowy można wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, korzystając z funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia przez Sklep Internetowy, dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem szczegóły dotyczące umów sprzedaży na odległość oraz standardowe warunki handlowe są wysyłane do Klienta pocztą elektroniczną.

3.3. Wszystkie informacje dotyczące umowy w ramach wiążącej oferty będą przesyłane w formie pisemnej, na przykład pocztą elektroniczną, w przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online, które można wydrukować lub zapisać elektronicznie w bezpieczny sposób.

4. Kodeksy postępowania

4.1. Sklep Internetowy dobrowolnie podlega Kodeksowi Postępowania Ecommerce Europe Trustmark https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/.

4.2. Sklep Internetowy dobrowolnie podlega kodeksowi etycznemu portalu Thuiswinkel, z którym można zapoznać się pod adresem: https://www.thuiswinkel.org/.

5. Główne cechy produktu lub usługi

Najważniejsze cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i ustalenia dotyczące płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach są cenami całkowitymi, podobnie jak koszty wysyłki. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie podatki dodatkowe.

6.2. Poniesione koszty wysyłki nie są uwzględniane w cenie zakupu. Są one widoczne po kliknięciu odpowiedniego przycisku na stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są wykazywane oddzielnie w trakcie transakcji zamówienia i są ponoszone przez Klienta, o ile nie zostanie potwierdzona bezpłatna dostawa.

6.3. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, Sklep Internetowy może ponieść dodatkowe koszty, takie jak cła, podatki lub opłaty za przelew bankowy (opłaty za przelew lub wymianę walut pobierane przez banki), które poniesie Klient.

6.4. Klient ponosi również koszty związane z przekazami pieniężnymi w przypadkach, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność jest inicjowana poza Unią Europejską.

6.5. Dostępne metody płatności widoczne są po kliknięciu odpowiedniego przycisku na stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.6. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych sposobów płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast obowiązujące.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy oraz istniejące ograniczenia w dostawach, jeśli mają zastosowanie, można znaleźć klikając odpowiedni przycisk na stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. W przypadku dostawy do Konsumenta, poniższe kwestie są regulowane ustawowo: ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia zakupionego przedmiotu podczas transportu przechodzi na Konsumenta dopiero z chwilą dostarczenia przedmiotu, niezależnie od tego, czy transport jest ubezpieczony, czy nie. Warunek ten nie ma zastosowania, jeżeli Konsument samodzielnie zlecił wykonanie przewozu firmie transportowej, która nie została wskazana przez Sklep Internetowy, lub osobie, która została wyznaczona do wykonania przewozu w inny sposób.

W przypadku Przedsiębiorcy, czynności związane z dostawą i wysyłką odbywają się na własne ryzyko Przedsiębiorcy.

7.3 Jeśli po złożeniu zamówienia nie zostanie dotrzymany termin dostawy podany na stronie internetowej w momencie składania zamówienia, Klient zostanie poinformowany jak najszybciej. Klient ma zawsze prawo do anulowania zamówienia przed wysyłką, nawet jeśli podany termin dostawy nie zostanie dotrzymany. W takim przypadku wpłacona kwota zostanie zwrócona tak szybko, jak to będzie możliwe, jednak nie później niż w ciągu 30 dni.

8. Ustawowe prawo do gwarancji

Odpowiedzialność za wady regulują postanowienia "Gwarancji" zawarte w Ogólnym Regulaminie Handlowym (Część I).

9. Czas trwania umowy / Rezygnacja z umowy

Informacje na temat okresu obowiązywania umowy oraz warunków jej rozwiązania można znaleźć w rozdziale "Okres obowiązywania umowy / Rozwiązanie umów abonamentowych" w Ogólnym Warunkach Handlowych (Część I) oraz w poszczególnych ofertach.

10. Obowiązek akceptacji

10.1 Sklep Internetowy przestrzega wszystkich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz związanych z utylizacją zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Między innymi Sklep Internetowy i jego partnerzy dbają o to, aby sprzedawane baterie i urządzenia elektroniczne były odpowiednio odbierane i przetwarzane.

10.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należy wyrzucać do kosza na śmieci urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii, których okres użytkowania dobiegł końca, które stały się przestarzałe lub przestały działać. Ograniczenie to jest oznaczone na produktach symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Celem tego rozporządzenia jest zmniejszenie marnotrawstwa zasobów oraz ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie uwalnianiu do środowiska substancji zawartych w niektórych urządzeniach. Odpady te można usuwać w odpowiednich punktach zbiórki.

Załącznik I: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Do: [nazwa przedsiębiorcy]
  [adres geograficzny przedsiębiorcy].
  [numer faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny].
  [adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy lub adres elektroniczny]
 • Niniejszym informuję/informujemy*, że w odniesieniu do umowy dotyczącej
  sprzedaży następujących produktów: [opis produktu]*
  dostarczenia następujących treści cyfrowych: [opis treści cyfrowych]*.
  świadczenia następującej usługi: [opis usługi]*.
  korzystam/my* z prawa do odstąpienia od umowy
 • Zamówione w dniu/otrzymane w dniu* [data zamówienia usług lub otrzymania towarów].
 • [Imię i nazwisko konsumenta(ów)]
 • [Adres konsumenta(ów)]
 • [podpis konsumenta(-ów)] (tylko w przypadku składania niniejszego formularza w formie papierowej)

  * Niepotrzebne skreślić

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021.