Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest ani prawnie, ani umownie obowiązkowe, nie jest również wymagane do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania swoich danych. Nie dostarczenie ich nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy poniższe procedury przetwarzania danych nie stanowią inaczej.

"Dane osobowe" to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Z naszych stron internetowych można korzystać bez podawania danych osobowych.

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkownika są przekazywane przez przeglądarkę internetową do nas lub do naszych hostów/ dostawców usług informatycznych i przechowywane w plikach dziennika serwera. Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej witryny, datę i godzinę żądania, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę składającego żądanie. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasze uzasadnione interesy związane z zapewnieniem sprawnego działania strony internetowej oraz ulepszaniem usług.

Kontakt

Osoba odpowiedzialna/Inspektor ds. ochrony danych.

Skontaktuj się z nami w każdej chwili. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych można znaleźć w naszej nocie prawnej.

Z naszymi inspektorami ochrony danych można skontaktować się bezpośrednio pod adresem: privacy@gomibo.com

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej zainicjowany przez klienta

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Celem przetwarzania danych jest obsługa i odpowiedź na prośbę o kontakt.

Jeśli pierwszy kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, utworzenie zamówienia) lub dotyczy umowy już zawartej między użytkownikiem a nami, takie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli pierwszy kontakt następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu związanego z obsługą i odpowiedzią na żądanie użytkownika. W tym przypadku, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się dokonywanemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych..

Adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia zgłoszenia. Dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy wyłącznie dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) w zakresie podanym przez użytkownika. Dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Przesłanie wiadomości jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. RODO za zgodą użytkownika.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za zgodą użytkownika do momentu jej wycofania. Adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia zgłoszenia. Na koniec dane zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Konto klienta i zamówienia

Konto klienta

Po założeniu konta klienta będziemy gromadzić dane osobowe w zakresie podanym tam przez użytkownika. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę komfortu zakupów i uproszczenie realizacji zamówień. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. RODO za zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za zgodą użytkownika do momentu jej wycofania. Wówczas konto klienta zostanie usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zamówieniach

W momencie składania zamówienia gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi zamówienia oraz rozpatrywania zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Nieprzedstawienie ich uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem.

Dane użytkownika są przekazywane wybranym przez niego firmom spedycyjnym, dostawcom usług dropshippingowych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług związanych z obsługą zamówienia oraz dostawcom usług informatycznych. W każdym przypadku będziemy ściśle przestrzegać wymogów prawnych. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum.

Oceny kontaktu

Gromadzenie danych podczas dodawania komentarza

Gdy użytkownik komentuje artykuł lub wypowiedź, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) wyłącznie w podanym przez niego zakresie. Przetwarzanie służy do umożliwienia komentowania i wyświetlania komentarzy. Przesyłając komentarz, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. RODO za zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za zgodą użytkownika do momentu jej wycofania. Dane osobowe użytkownika zostaną wówczas usunięte.

Po opublikowaniu komentarza zostanie opublikowane tylko imię i nazwisko podane przez użytkownika.

Po przesłaniu komentarza adres IP użytkownika zostanie zapisany, aby zapobiec nadużywaniu funkcji komentarzy i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Przesyłając komentarz, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. RODO za zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za zgodą użytkownika do momentu jej wycofania. Adres IP użytkownika zostanie wówczas usunięty.

Wykorzystanie danych osobowych do wysyłania reklam pocztowych

Dane osobowe (imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w procesie sprzedaży towarów lub usług, wykorzystujemy do wysyłania reklam pocztowych, chyba że użytkownik sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Nieprzedstawienie ich uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie reklamy bezpośredniej.W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twoich danych adresowych, kontaktując się z nami.. Dane kontaktowe dotyczące korzystania z prawa do sprzeciwu znajdują się w naszym druku.

Wykorzystanie adresu e-mail użytkownika do wysyłania newslettera

Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany poza umownymi procedurami przetwarzania danych wyłącznie do wysyłania newslettera dla własnych celów marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. RODO za zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniego łącza w newsletterze lub kontaktując się z nami. Adres e-mail użytkownika zostanie wówczas usunięty z listy subskrybentów.

Dane użytkownika zostaną przekazane wyłącznie usługodawcy do celów marketingu e-mailowego w trakcie realizacji zamówienia. Nie będą one przekazywane innym stronom trzecim.

Wykorzystanie adresu e-mail użytkownika do wysyłania materiałów marketingu bezpośredniego

Wykorzystujemy adres e-mail użytkownika, który uzyskaliśmy w trakcie sprzedaży towaru lub usługi, do przesyłania drogą elektroniczną materiałów marketingowych dotyczących naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które użytkownik już u nas nabył, chyba że użytkownik sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu. W celu zawarcia umowy należy podać swój adres e-mail. Nieprzedstawienie ich uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, kontaktując się z nami. Dane kontaktowe dotyczące korzystania z prawa do sprzeciwu znajdują się w naszym druku. Można również skorzystać z łącza podanego w e-mailu marketingowym. Nie będzie się to wiązało z żadnymi kosztami poza kosztami przesyłu według taryf podstawowych.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przez przeglądarkę internetową użytkownika w jego systemie komputerowym. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Pliki cookie będą przechowywane na komputerze użytkownika. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, użytkownik może zostać powiadomiony o zapisie plików cookie i może zdecydować, czy zaakceptować te ustawienia w każdym indywidualnym przypadku, a także zapobiec zapisywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.

Korzystając z poniższych łączy, można dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie (lub między innymi je dezaktywować) w najważniejszych przeglądarkach:

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d.
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop.
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

Technicznie niezbędne pliki cookie

O ile w poniższym oświadczeniu o ochronie danych nie podano innych informacji, używamy tylko technicznie niezbędnych plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie umożliwiają również naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki użytkownika po zmianie strony oraz oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej witryny internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Usługi te wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO ze względu na nasz w dużej mierze uzasadniony interes w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla użytkownika i efektywnego projektowania naszej oferty usług. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO, z przyczyn związanych z sytuacją osobistą użytkownika.

Analiza reklam

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; ""Google""). Jeśli zwykłe miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie danych użytkownika oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Przetwarzanie danych służy analizie niniejszej strony internetowej i osób ją odwiedzających oraz celom marketingowym i reklamowym. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W ramach tego procesu mogą być gromadzone m.in. następujące informacje: adres IP, data i godzina wejścia na stronę, ścieżka kliknięcia, informacje o przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzane strony, adres URL strony odsyłającej (strony, za której pośrednictwem odwiedzono naszą witrynę internetową), dane o lokalizacji, czynności zakupowe. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google Analytics wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, przechowywanie danych w przeglądarce oraz piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Generowane przez nie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W tej witrynie włączona jest anonimizacja adresów IP.

Dzięki temu Google zapewnia uprzednie skrócenie adresu IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 15 ust. 3 S. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się z uwagi na nasz nadrzędny uzasadniony interes, jakim jest projektowanie strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie, i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych (w tym adresu IP) generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl-PL.

Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na wielu urządzeniach, można umieścić plik cookie opt-out. Pliki cookie opt-out uniemożliwiają gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Należy wdrożyć opt-out we wszystkich systemach i urządzeniach, z których się korzysta, aby zapewnić jego kompleksowe działanie. Jeśli użytkownik usunie plik cookie opt-out, zapytania będą ponownie przesyłane do Google.

Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ i/lub pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl oraz pod adresem https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

Korzystanie z Piksela Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu "Custom Audiences" firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;"Facebook").

Facebook Ireland i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za gromadzenie danych użytkowników i przekazywanie ich do Facebooka po zintegrowaniu usługi. Odbywa się to na podstawie umowy między nami a firmą Facebook Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, w której określono zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Umowa jest dostępna na stronie internetowej https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO, za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowego technicznego wdrożenia i konfiguracji usługi oraz za wypełnianie obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na nasze zobowiązania wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych. Facebook Ireland jest odpowiedzialny za umożliwienie osobom, których dane dotyczą, korzystania z praw wynikających z art. 15-20 RODO, za spełnienie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa Serwisu oraz za spełnienie obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na zobowiązania Facebook Ireland wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych.

Aplikacja ta służy do kierowania do osób odwiedzających stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu w witrynie zastosowano znacznik remarketingowy Facebooka. Ten znacznik nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, gdy odwiedzana jest strona internetowa. Przekazuje to do serwera Facebooka informacje o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika. Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Gdy użytkownik odwiedza portal społecznościowy Facebook, wyświetlane są mu spersonalizowane, związane z jego zainteresowaniami reklamy na Facebooku. Dane użytkownika mogą zostać przesłane do USA.

Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na art. 15 ust. 3 pkt 1 TMG. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6(1) f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w kierowaniu do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez serwis Facebook, praw użytkowników w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych udostępnianych przez serwis Facebook na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google Ads

Nasza witryna korzysta z internetowego programu marketingowego "Google Ads", w tym ze śledzenia konwersji (oceny działań użytkownika). Śledzenie konwersji Google to usługa obsługiwana przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli zwykłe miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie danych użytkownika oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeśli użytkownik kliknie reklamy umieszczone przez Google, na jego komputerze umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi pewne strony w naszej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno my, jak i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie jest możliwe śledzenie plików cookie związanych ze stronami internetowymi klientów Ads.

Informacje zbierane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Dzięki temu możemy poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w znacznik śledzenia konwersji. Nie zawieraja one jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkowników. Dane użytkownika mogą zostać przesłane do USA.

Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na art. 15 ust. 3 pkt 1 TMG. Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do osób odwiedzających stronę internetową ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może wyłączyć spersonalizowane reklamy w ustawieniach reklam Google. Instrukcje dotyczące tego zadania można znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl/a>.

Użytkownik może również uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, wchodząc na stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z podanymi tam dalszymi instrukcjami dotyczącymi rezygnacji. Wówczas nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=pl.

Korzystanie z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" przez firmę Google Inc.

Nasza witryna korzysta z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli użytkownik ma zwykłe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie danych użytkownika oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Aplikacja ta służy do analizowania zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookie do analizowania korzystania z witryny, co stanowi podstawę do tworzenia reklam dopasowanych do zainteresowań. Pliki cookie umożliwiają rejestrowanie wizyt w witrynie oraz anonimowych danych dotyczących korzystania z witryny. Dane osobowe osób odwiedzających witrynę nie są zapisywane. Jeśli użytkownik odwiedzi inną witrynę wyświetlaną w sieci Google, zostaną mu wyświetlone reklamy, które z większym prawdopodobieństwem uwzględnią poprzednie obszary zainteresowania produktami i informacjami.

Dane użytkownika mogą zostać przesłane do USA.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do osób odwiedzających stronę internetową ukierunkowanych reklam związanych z zainteresowaniami. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Możesz na stałe wyłączyć obsługę plików cookie, korzystając z poniższego łącza oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl.

Użytkownik może również dezaktywować korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, wchodząc na stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z podanymi tam dalszymi instrukcjami dotyczącymi rezygnacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat remarketingu Google oraz związanej z nim polityki prywatności danych można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Wtyczki i inne

Korzystanie z GoogleMaps

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję osadzania Map Google firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA "Google").

Jeśli zwykłe miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie danych użytkownika oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Ta funkcja wizualnie przedstawia informacje geograficzne i mapy interaktywne. Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane o osobach odwiedzających witrynę internetową, gdy wywołują one strony z wbudowanymi mapami Google.

Dane użytkownika mogą być również przekazywane do USA.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowaniu do potrzeb i ukierunkowaniu strony internetowej. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Dalsze informacje na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Google, praw użytkownika oraz prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawień w Centrum ochrony danych, co pozwala na administrowanie i ochronę danych przetwarzanych przez Google.

Korzystanie z YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji osadzania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "YouTube"). YouTube to firma powiązana z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Ta funkcja wyświetla filmy z serwisu YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. W tym miejscu można włączyć opcję "zaawansowany tryb ochrony prywatności". Dzięki temu YouTube nie przechowuje informacji o osobach odwiedzających witrynę. Informacje są przekazywane i przechowywane przez YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik ogląda film. Dane użytkownika mogą zostać przesłane do USA.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowaniu do potrzeb i ukierunkowaniu strony internetowej. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez YouTube i Google oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube https://www.youtube.com/t/privacy.

Prawa osób poszkodowanych i czas przechowywania

Czas przechowywania

Po zakończeniu przetwarzania danych w ramach umowy, dane są początkowo przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji, następnie przez okres zgodny z okresami przechowywania przewidzianymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, po upływie którego są usuwane, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych.

Prawa osoby poszkodowanej

Jeśli wymogi prawne są spełnione, użytkownikowi przysługują następujące prawa zgodnie z art. 15-20 RODO: Prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje mu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oraz wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO

Prawo do składania skarg do organu regulacyjnego

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważa, że jego dane nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie danych, o którym mowa w niniejszym dokumencie, opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli sprzeciw zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami użytkownika, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, można w każdej chwili zgłosić sprzeciw, informując nas o tym. Jeśli sprzeciw zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej.

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020